View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
26/NQ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
05/03/2020
Ngày hiệu lực
05/03/2020
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬