MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 18
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 121/QĐ-BTNMT 18/01/2019 1.262-qđ-btnmt cong khai dau tu cong.pdf
2.QĐ-DT-2019-BTNMT.pdf
3.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT.xls
2 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất khoáng sản năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 17/QĐ-ĐCKS 11/01/2019 1.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_TCDCKS.pdf
3 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 81/QĐ-ĐĐBĐVN 28/01/2019 1.QĐ-DT-2019-BTNMT_ĐĐBĐVN.pdf
2.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_ĐĐBĐVN.xls
4 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Cục quản lý Tài nguyên nước năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 15/QĐ-TNN 15/01/2019 1.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_TNN.PDF
5 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm truyền thông TNMT năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 16/QĐ-TTTNMT 10/01/2019 1.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_TTTNMT.pdf
6 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ TNMT năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 41/VP-KHTC 25/01/2019 1.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_VP.xlsx
2.QĐ-DT-2019-BTNMT_VP.pdf
7 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Thanh tra Bộ năm 2019 2019 Mẫu số 02/TT61 04/QĐ-TTr 17/01/2019 1.DT-2019-N-B02-TT61-BTNMT_TTr.pdf
8 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Viện chiến lược chính sách TNMT năm 2019 2019 Mẫu số 02/TT61 06/QĐ-VCLCS 10/01/2019 1.DT-2019-N-B02-TT61-BTNMT_VCLCS.pdf
9 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học ĐCKS năm 2019 2019 Mẫu số 02/TT61 03/QĐ-ĐCKS 17/01/2019 1.DT-2019-N-B02-TT61-BTNMT_VDCKS.pdf
10 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2019 2019 Mẫu số 02/TT61 25/QĐ-VĐĐBĐ 16/01/2019 1.DT-2019-N-B02-TT61-BTNMT_VDDBD.pdf
11 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học TNN năm 2019 2019 Mẫu số 02/TT61 09/QĐ-VTNN 09/01/2019 1.DT-2019-N-B02-TT61-BTNMT_VKHTNN.pdf
12 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Văn phòng hội đồng đánh giá trữ lượng Khoáng sản quốc gia năm 2019 2019 Mẫu số 02/TT61 07/QĐ-VPTLKS 15/01/2019 1.DT-2019-N-B02-TT61-BTNMT_VPTLKS.pdf
13 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia năm 2019 2019 Mẫu số 02/TT61 21/QĐ-VTQG 10/01/2019 1.DT-2019-N-B02-TT61-BTNMT_VTQG.pdf
14 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia năm 2019 2019 42/TNNQG-KHTC 17/01/2019 1.QĐ-DT-2019-BTNMT_TNNQG.pdf
15 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 62/QĐ-TCKTTV 30/01/2019 1.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_TCKTTV.PDF
16 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 30/QĐ-TCMT 11/01/2019 1.QĐ-DT-2019-BTNMT_TCMT.pdf
2.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_TCMT.xlsx
17 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 20/QĐ-TCBHĐVN 18/01/2019 1.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT_TCBHĐVN.pdf
18 Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu năm 2019 2019 Mẫu số 01/TT61 36/QĐ-BĐKH 11/01/2019 1.36-QĐ cong khai DT cua Cuc.pdf
2.DT-2019-N-B01-TT61-BTNMT-BDKH.xls
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 1
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai 2019 Mẫu số 09/TT61, 10/TT61 28/02/2019 1.QĐ-2017-N-BTNMT_TCQLĐĐ.pdf
2.QT-2017-N-B09-TT61-BTNMT_TCQLĐĐ.xls
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬