MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Lịch thi và chủ đề của Đề án thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu tại Quyết định số 1485/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thi tuyển thông báo lịch thi và chủ đề của Đề án như sau:

 

1. Khai mạc kỳ thi

a) Thành phần

- Chủ trì: Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thi.

- Toàn bộ Hội đồng thi; Thành viên các Ban và Tổ giúp việc Hội đồng thi; các ứng viên dự thi; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

b) Thời gian, địa điểm

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ - 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 25/9/2019.

- Địa điểm: tại phòng 605 nhà A, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Lịch thi viết

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 25/9/2019.

- Địa điểm: tại phòng 605 nhà A, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Chủ đề của Đề án

Xây dựng Đề án đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thông báo để các ứng viên tham gia thi tuyển và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện theo quy định./.

 Content Editor ‭[5]‬