MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018

Thực hiện Khoản 1, Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần. Đồng thời, hàng năm xây dựng Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia.

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo chuyên đề về môi trường “Môi trường nước các lưu vực sông”.

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018 đánh giá tổng quan về hiện trạng môi trường nước các lưu vực sông trong giai đoạn 2014 – 2018, phân tích những kết quả đã đạt được, cũng như những khó khăn thách thức đã và đang đặt ra đối với công tác quản lý môi trường nước, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm nước, quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Đây sẽ là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực đối với công tác hoạch định, xây dựng, quản lý và thực hiện chính sách về công tác bảo vệ môi trường đối với các ngành, lĩnh vực, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi Báo cáo đến các cơ quan, tổ chức được biết, nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Tải nội dung Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018 tại đây.

CTTĐT

 Content Editor ‭[5]‬