MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phiên họp ngày 31/7/2019 về việc thông qua danh sách người đăng ký dự thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo danh sách 04 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển vào chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, gồm:

1. Ông Lê Ngọc Cầu, sinh ngày 10/11/1974; Tiến sỹ Nghiên cứu môi trường kinh tế - xã hội; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

2. Ông Đỗ Đình Chiến, sinh ngày 24/12/1966; Tiến sỹ Hải dương học; Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

3. Ông Nguyễn Xuân Hiển, sinh ngày 02/3/1979; Tiến sỹ Địa lý; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

4. Ông Doãn Hà Phong, sinh ngày 11/01/1969; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Trái đất; Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghệ khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thông báo để các cơ quan, đơn vị và các ứng viên liên quan được biết và chuẩn bị thi theo quy định; thời gian, địa điểm tổ chức thi sẽ được thông báo sau./.

CTTĐT

 Content Editor ‭[5]‬