MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tổ chức thi thăng hạng CDNN năm 2020 đối với viên chức chuyên ngành TN&MTcủa UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 6746/BNV- CCVC ngày 22/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2020 và Đề án tổ chức thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành TN&MT năm 2020; Bộ TN&MT thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành TN&MT năm 2020.

Chi tiết tại Công văn 7511/BTNMT-TCCB

 Content Editor ‭[5]‬