MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2020:

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2020 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2020 vùng Bắc Trung Bộ

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2020 vùng Nam Bộ

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2020 vùng Nam Trung Bộ

Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2020 vùng Tây Nguyên

Đường link download bản tin hoặc trao đổi thông tin qua trang web: http://www.nawapi.gov.vn và http://cewafo.gov.vn. 

 Content Editor ‭[5]‬