MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông tin về giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lần thứ nhất năm 2020

Bộ Tài nguyên  và Môi trường đang tiến hành thủ tục xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ lần thứ nhất năm 2020. Tên tiếng Anh: Science and Technology Awards of the Ministry of Natural Resources and Environment (Viết tắt là MONRE-STA).

Giải thưởng có ý nghĩa to lớn trong việc tạo phong trào là động lực khuyến khích các nhà khoa học, các tổ chức trong ngành tài nguyên và môi trường tích cực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ nhằm góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành. 

Năm 2020, Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Bộ sẽ xem xét 03 công trình, bao gồm:

1. Bộ sách khoa học - kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam, tác giả PGS.TSKH. Hà Minh Hòa;

2. Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nước dâng do bão vào dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam, tác giả - PGS.TS. Nguyễn Bá Thủy;

3. Công trình: Nghiên cứu ứng dụng nghiệp vụ mô hình bất thủy tĩnh để nâng cao chất lượng dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam, tác giả - TS. Dư Đức Tiến.

 Content Editor ‭[5]‬