MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo và đăng tải công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 18/02/2020, Bộ Tài nguyên Môi trường nhận được Công văn số 326/UBND-CN ngày 17/02/2020 Về việc đề nghị thông báo, đăng tải Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2020 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải các Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Cao Bằng như sau:

(1) Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019;

(2) Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019 kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

(3) Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019 kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng.

 Content Editor ‭[5]‬