27/02/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Nội dung dưới đây so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa.

Điều kiện đầu tư kinh doanh trước khi đơn giản hóa

I. Điều kiện tổ chức được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

1. Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với tổ chức sự nghiệp nhà nước.

2. Có ít nhất 10 cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít nhất 15 cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh, cấp quốc gia đủ điều kiện quy định.

3. Có hạ tầng, thiết bị công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. Điều kiện cá nhân hành nghề xây dựng  cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

1. Có năng lực hành vi dân sự

2. Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3. Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác từ 24 tháng trở lên

4. Phạm vi hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chỉ được thực hiện sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đánh giá đủ các điều kiện, năng lực hoạt động nêu trên.

Điều kiện đầu tư kinh doanh sau khi đơn giản hóa

I. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

2. Có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít nhất 10 (mười) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung ương đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này.

II. Cá nhân được hành nghề xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác có liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai;

2. Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ 24 tháng trở lên.

4. Phạm vi hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chỉ được thực hiện sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đánh giá đủ các điều kiện, năng lực hoạt động nêu trên.

Văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh sau khi đơn giản hóa

- Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP;

- Khoản 2  Điều 1 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬