28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó BĐKH. Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể về nội dung thích ứng BĐKH.

Tại Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó BĐKH. Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể về nội dung thích ứng BĐKH, do vậy, dự thảo Luật đã bổ sung các nội dung chính gồm:

Bổ sung quy định về thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, trong đó xác định các nội dung và trách nhiệm của Bộ TN&MT, các bộ, ngành liên quan và địa phương trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Bổ sung quy định về định giá các-bon và thị trường tín chỉ các-bon, trong đó đưa ra yêu cầu quy định nội dung và lộ trình phát triển thị trường tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị trường tín chỉ các-bon thế giới phù hợp với các cam kết quốc tế; quy định trách nhiệm của các Bộ liên quan về tạo lập cơ chế, chính sách, phương thức định giá các-bon và phát triển thị trường tín chỉ các-bon.

Bổ sung quy định về lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào hệ thống quy hoạch; cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH; báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH; thực hiện cam kết quốc tề về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn. Đặc biệt, dự thảo Luật đã quy định rõ nội dung và trách nhiệm QLNN về ứng phó với BĐKH đối với Bộ TN&MT, các Bộ, ngành liên quan và UBND các cấp.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬