28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư

Nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ xảy ra ô nhiễm, rủi ro môi trường từ các dự án, cơ sở sản xuất, đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH bền vững, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT, phân vùng môi trường, đánh giá sơ bộ tác động môi trường làm cơ sở để kiểm soát các hoạt động phát triển KT-XH, định hướng, sàng lọc các dự án đầu tư phát triển.

Về chiến lược BVMT quốc gia: bổ sung nội dung về Chiến lược BVMT quốc gia nhằm thể hiện quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên về BVMT của đất nước trong từng giai đoạn để bảo đảm phát triển bền vững; làm cơ sở để xây dựng quy hoạch BVMT quốc gia, lồng ghép các yêu cầu BVMT trong các chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH.

Về quy hoạch BVMT: chỉnh sửa, bổ sung quy định về quy hoạch BVMT theo hướng xác định quy hoạch BVMT là việc sắp xếp, định hướng phân bố không gian phân vùng môi trường; khu bảo tồn, bảo vệ; khu xử lý CTR, CTNH tập trung; mạng lưới các điểm quan trắc môi trường trên lãnh thổ xác định để BVMT, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước cho thời kỳ xác định. Dự thảo Luật cũng đã quy định về nội dung chính, sản phẩm của quy hoạch BVMT quốc gia và nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về nguyên tắc, tiêu chí khoanh định các khu vực bảo tồn, bảo vệ, khu vực cần phục hồi sinh thái làm căn cứ để lập quy hoạch BVMT, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; cơ chế, chính sách và lộ trình dừng hoạt động hoặc di dời hoạt động phát triển không phù hợp với quy hoạch BVMT, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Về phân vùng môi trường: lần đầu tiên đưa ra quy định về phân vùng môi trường trong Luật BVMT; theo đó, phân vùng môi trường là sự phân chia không gian lãnh thổ theo đặc điểm tự nhiên, KT-XH, các chức năng môi trường làm cơ sở cho quy hoạch BVMT, khoanh định các khu vực cần bảo tồn, bảo vệ và khu vực cần phục hồi, cải thiện môi trường, sinh thái trong các vùng, tiểu vùng môi trường. Cơ sở để phân vùng môi trường dựa vào: (1) Đặc điểm về địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên và môi trường; (2) Sức chịu tải của môi trường, mức độ nhạy cảm về môi trường; (3) Rủi ro thiên tai và BĐKH; (4) Hiện trạng và xu hướng phát triển KT-XH.

Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường: theo quy định của Luật Đầu tư công, các dự án đầu tư công khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư đều phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Luật Đầu tư cũng quy định trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư phải có nội dung “Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp BVMT”. Tuy nhiên, Luật BVMT 2014 không quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Để xử lý vấn đề này, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, bao gồm đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Do trên thực tế, chỉ các dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng mới có tác động đến môi trường nên dự thảo Luật đã thu hẹp đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo hướng chỉ áp dụng đối với các dự án này.

Dự thảo Luật cũng quy định việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất chủ trương đầu tư dự án, được thể hiện là một phần trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án, không làm phát sinh thêm TTHC.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬