28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường

Luật BVMT 2014 đã quy định về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường, đưa ra các nguyên tắc xây dựng, yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh, về chất thải... Tuy nhiên, để bảo đảm việc quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về BVMT trong quá trình hội nhập với quan điểm lấy con người làm mục tiêu để bảo vệ, người dân Việt Nam phải được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới, dự thảo Luật quy định cụ thể các nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường, nguyên tắc xây dựng và nguyên tắc áp dụng quy chuẩn đối với một số nhóm quy chuẩn chủ yếu

Các chính sách về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường cụ thể như sau:

Bổ sung nguyên tắc xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng môi trường phải đáp ứng mục tiêu bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường sống nhằm bảo đảm sức khỏe của con người, phát triển của các loài sinh vật và phát triển bền vững các hệ sinh thái; phục vụ cho các hoạt động quy hoạch, phân vùng môi trường, đánh giá chất lượng môi trường; đảm bảo tương đương với các quốc gia và phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT-XH của từng vùng; quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường là căn cứ để xem xét, cấp phép xả thải cho các đối tượng có hoạt động xả thải vào môi trường, đảm bảo việc xả thải phù hợp với mục đích quản lý chất lượng môi trường tại khu vực đã được quy hoạch, phân vùng hoặc phân loại.

Bổ sung nguyên tắc xây dựng và nguyên tắc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với chất thải

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải phải được xây dựng căn cứ vào phân vùng mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường nước; bảo đảm xem xét mục tiêu bảo vệ chất lượng nước từ thượng nguồn đến hạ nguồn của các dòng sông có tính liên tỉnh, liên vùng. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải phải được xây dựng căn cứ vào công nghệ, công suất của thiết bị phát sinh khí thải và mục tiêu BVMT không khí khu vực tiếp nhận. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương phải được xây dựng theo hướng nghiêm ngặt hơn so với quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia. Đối với các khu vực không còn khả năng duy trì mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường, khu vực không còn khả năng tiếp nhận chất thải, khu vực môi trường đang bị ô nhiễm, chỉ chấp thuận tiếp nhận các dự án đầu tư mới không phát sinh nước thải, khí thải hoặc dự án đầu tư mới có phát sinh nước thải, khí thải nhưng nước thải, khí thải sau xử lý phải thấp hơn hoặc bằng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương để phù hợp với yêu cầu BVMT đặc thù của địa phương trong thời hạn tối đa 02 năm sau khi quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia được ban hành. Trường hợp chất lượng môi trường xung quanh không được duy trì và bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với quản lý chất thải của địa phương.

Bổ sung quy định về áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có

BAT đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và cho thấy hiệu quả cao trong việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm đối với các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần thúc đẩy các cơ sở sản xuất thay đổi, cải tiến đổi công nghệ theo hướng có lợi cho môi trường, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh. Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, dự thảo Luật bổ sung quy định về áp dụng BAT nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành các quy định kỹ thuật để hướng dẫn, khuyến khích và có lộ trình bắt buộc chủ cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiên cứu, áp dụng tại Việt Nam. Việc xác định BAT được dựa trên các tiêu chí về: Khả năng thực hiện tại cơ sở sản xuất; hiệu quả của việc giảm lượng chất ô nhiễm; khả năng tăng lượng chất thải có thể tái chế; chi phí cho việc áp dụng và vận hành BAT; hiệu quả sử dụng năng lượng; chủ động phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm. Đồng thời, quy định trách nhiệm của Bộ TN&MT trong việc lựa chọn đối tượng áp dụng, giới thiệu các BAT và xem xét công nhận các BAT được áp dụng tại các nước phát triển. Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng BAT được hưởng ưu đãi đầu tư và các ưu đãi khác theo quy định.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬