28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về quan trắc, thông tin, cơ sở dữ liệu và báo cáo môi trường

Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về hệ thống quan trắc môi trường và trách nhiệm cụ thể của một số bộ, ngành; bổ sung quy định về chỉ tiêu thống kê quốc gia về môi trường nhằm đo lường, đánh giá hoạt động BVMT để hướng tới phát triển bền vững; sửa đổi các quy định về trách nhiệm, nội dung, hình thức báo cáo, thời điểm và kỳ báo cáo đối với báo cáo công tác BVMT; báo cáo công tác BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; báo cáo hiện trạng môi trường.

Các chính sách về quan trắc, thông tin, cơ sở dữ liệu và báo cáo môi trường trong dự thảo Luật gồm:

Bổ sung quy định về hệ thống quan trắc môi trường và trách nhiệm cụ thể của một số bộ, ngành trong việc tham gia hoạt động quan trắc môi trường; vai trò của Bộ TN&MT trong việc thiết lập và vận hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

Bổ sung quy định về chỉ tiêu thống kê quốc gia về môi trường nhằm đo lường, đánh giá hoạt động BVMT để hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời xác định chỉ tiêu thống kê quốc gia về môi trường là một bộ phận của hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam và thống nhất với hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Sửa đổi các quy định về trách nhiệm, nội dung, hình thức báo cáo, thời điểm và kỳ báo cáo đối với báo cáo công tác BVMT; báo cáo công tác BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; báo cáo hiện trạng môi trường.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬