28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về quản lý chất lượng môi trường

Nội dung các chính sách về quản lý chất lượng môi trường cho môi trường nước, không khí, đất và sức khỏe môi trường.

Các chính sách về quản lý chất lượng môi trường cụ thể như sau:

Về bảo vệ chất lượng môi trường nước

Đã quy định rõ các nội dung về bảo vệ chất lượng môi trường nước. Theo đó, nguồn thải vào môi trường nước mặt lục địa phải được quản lý phù hợp với mục đích sử dụng và sức chịu tải của nguồn nước. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với nước thải phải phù hợp với mục đích sử dụng của nguồn nước theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước. Không cấp giấy phép môi trường để xả nước thải vào các nguồn nước mặt lục địa đã không còn sức chịu tải, trừ trường hợp nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước; quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh trong bảo vệ chất lượng môi trường nước; thay đề án BVMT lưu vực sông bằng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước đối với nguồn nước mặt lục địa; bổ sung quy định về BVMT nước biển.

Về bảo vệ chất lượng môi trường không khí

Ô nhiễm không khí đang là vấn đề bức xúc tại các đô thị lớn của Việt Nam trong khi đó còn thiếu hành lang pháp lý để quản lý chất lượng môi trường không khí, thực hiện các biện pháp ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị nước ta. Dự thảo Luật đã bổ sung nhiều giải pháp về BVMT không khí như: quy định việc lập và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia và cấp tỉnh về quản lý chất lượng môi trường không khí; ban hành và thực hiện lộ trình loại bỏ các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường; thực hiện giải pháp phân luồng giao thông trên cơ sở phân loại các phương tiện giao thông theo loại nhiên liệu sử dụng, tiêu chuẩn khí thải, năm sử dụng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường không khí; bố trí các trạm rửa xe trước khi vào nội thành, nội thị đáp ứng yêu cầu BVMT. Nhà nước ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các phương tiện giao thông công cộng và phương tiện giao thông cá nhân thân thiện với môi trường như xe điện, phương tiện sử dụng nhiên liệu tái tạo, thân thiện môi trường.

Về bảo vệ chất lượng môi trường đất

Bổ sung quy định về tiêu chí và phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất; quy định về nội dung xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất; bổ sung quy định về trách nhiệm xây dựng, cập nhật thông tin dữ liệu về quản lý chất lượng, xử lý và cải tạo phục hồi môi trường đất; các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất phải ký quỹ phục hồi môi trường.

Về sức khỏe môi trường

Bổ sung quy định mới về sức khỏe môi trường nhằm kiểm soát và phòng ngừa các tác hại của các yếu tố môi trường đến sức khỏe con người, trong đó đã quy định nội dung quản lý sức khỏe môi trường, trách nhiệm thực hiện quản lý sức khỏe môi trường của Bộ TN&MT, Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬