28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về quản lý cảnh quan thiên nhiên

Với mục đích chung là giải quyết, ngăn chặn nguy cơ mất cân bằng, vượt ngưỡng chịu đựng của các hệ sinh thái, suy giảm giá trị của cảnh quan thiên nhiên, và mục đích cụ thể là lấp khoảng trống trong quy định của pháp luật hiện hành về quản lý các tác động tiêu cực của quá trình phát triển KT-XH đến các cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, dự thảo Luật bổ sung các quy định mới về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên quan trọng, bồi hoàn đa dạng sinh học, chi trả dịch vụ hệ sinh thái để bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Dự thảo Luật bổ sung các quy định mới về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên quan trọng, bồi hoàn đa dạng sinh học, chi trả dịch vụ hệ sinh thái để bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và đa dạng sinh học. Cụ thể:

Bổ sung quy định về cảnh quan thiên nhiên quan trọng, theo đó dự thảo Luật quy định cảnh quan thiên nhiên quan trọng là các cảnh quan thiên nhiên có mức độ nhạy cảm, yêu cầu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, được chia thành 3 nhóm để quản lý theo các mức độ phù hợp. Các cảnh quan thiên nhiên quan trọng này phải được đánh giá, xếp hạng và xác định ranh giới trên thực địa, có kế hoạch, phương án duy trì và bảo vệ; quy định về nội dung đánh giá tác động đa dạng sinh học trong ĐTM đối với các cảnh quan thiên nhiên quan trọng.

Bổ sung quy định về điều tra, kiểm kê đa dạng sinh học nhằm xác định, nắm rõ thông tin về các thành phần hệ sinh thái, loài, gen, giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học; các tác nhân và hoạt động gây suy giảm đa dạng sinh học để có giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các thành phần đa dạng sinh học. Sửa đổi, bổ sung làm rõ quy định về quan trắc đa dạng sinh học nhằm phục vụ việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬