28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường

Dự thảo Luật quy định cụ thể nhóm chính sách về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường gồm phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường.

Các chính sách về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường như sau:

Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Sự cố môi trường đang xảy ra ngày càng nhiều với quy mô và cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, việc ứng phó, khắc phục hậu quả của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan còn nhiều lúng túng, sự phối hợp chưa hiệu quả do các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Luật BVMT 2014 chưa rõ ràng về bản chất, loại hình, cấp độ, trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo hướng làm rõ các loại sự cố môi trường để làm cơ sở đưa ra các biện pháp, phân định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT và các Bộ, ngành có liên quan trong việc quản lý các hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Theo đó, đối với sự cố môi trường do thiên tai được thực hiện theo pháp luật về phòng, chống thiên tai; đối với sự cố chất thải, được thực hiện theo quy chế do Bộ TN&MT xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; đối với sự cố môi trường khác do con người gây ra được thực hiện theo quy chế do các Bộ, ngành trong phạm vi QLNN xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Lần đầu tiên, dự thảo Luật quy định rõ về việc cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố; huy động tài chính cho ứng phó sự cố môi trường; bổ sung quy định để bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường là loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Về bồi thường thiệt hại về môi trường

Đã quy định cụ thể hơn về nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với trường hợp từ hai tổ chức, cá nhân trở lên làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái. Bổ sung 01 điều quy định về trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường đối với UBND các cấp và Bộ TN&MT.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬