28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về nội dung, trách nhiệm QLNN và việc phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm QLNN về BVMT

Nội dung chính sách quy định cụ thể về nội dung và trách nhiệm QLNN về BVMT; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác theo ngành, lĩnh vực.

Các chính sách về nội dung, trách nhiệm QLNN và việc phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm QLNN về BVMT cụ thể như sau:

Về nội dung và trách nhiệm QLNN về BVMT

Nội dung QLNN về BVMT, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đã được quy định tại Chương XIV Luật BVMT 2014. Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định này nhằm làm rõ các nội dung quản lý, xác định rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan QLNN về BVMT trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất QLNN về BVMT, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một cơ quan chịu trách nhiệm chính để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về BVMT. Cụ thể:

Bổ sung quy định về nguyên tắc tổ chức hệ thống cơ quan QLNN về BVMT, trong đó nêu rõ: (1) Hệ thống cơ QLNN về BVMT được tổ chức thống nhất ở Trung ương và địa phương, bảo đảm tính liên vùng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ QLNN về môi trường; (2) Nhiệm vụ, quyền hạn phải được phân định rõ ràng, không chồng chéo chức năng quản lý giữa các cơ quan QLNN; (3) Việc thành lập, kiện toàn cơ quan QLNN về môi trường theo quy định của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung QLNN về BVMT để bảo đảm bao quát được các hoạt động BVMT hiện hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả QLNN về BVMT. Theo đó, đã bổ sung các nội dung về: bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin, báo cáo về môi trường.

Cụ thể hóa trách nhiệm QLNN về BVMT của Chính phủ theo hướng ngoài quy định thống nhất QLNN về BVMT trên phạm vi cả nước, Chính phủ có trách nhiệm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về BVMT để bảo đảm yêu cầu BVMT ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển, là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển KT-XH bền vững; quy định cụ thể về bảo vệ, cải thiện và giữ gìn môi trường, chỉ đạo giải quyết ô nhiễm, suy thoái môi trường, phát triển các hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường …; chỉ đạo kiện toàn hệ thống cơ quan QLNN về BVMT, phân công, phân cấp thực hiện chức năng QLNN về BVMT, bố trí các nguồn lực cho BVMT, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế về BVMT và báo cáo Quốc hội về công tác BVMT, việc bố trí, sử dụng, huy động các nguồn lực cho BVMT.

Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể liên quan đến trách nhiệm QLNN về BVMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT để bảo đảm phát huy vai trò chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất QLNN về BVMT và phù hợp với nội dung QLNN về BVMT được sửa đổi, bổ sung. Làm rõ hơn vai trò QLNN thống nhất về BVMT của Bộ TN&MT thông qua việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ mang tính thiết lập khuôn khổ quản lý BVMT trên phạm vi toàn quốc (chính sách, pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật; tiêu chí; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; chương trình, đề án, dự án về BVMT liên vùng, liên tỉnh). Các Bộ, ngành: quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ BVMT theo ngành, lĩnh vực được phân công; đề xuất, kiến nghị với cơ quan thống nhất quản lý BVMT ở Trung ương rà soát, hoàn thiện, xây dựng, ban hành các văn bản về BVMT liên quan đến nội dung thuộc phạm vi quản lý.

UBND các cấp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về BVMT của Trung ương; cụ thể hóa các quy định của Trung ương để quản lý, chỉ đạo, tổ chức BVMT trên địa bàn theo phân cấp; chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, quản lý các nguồn thải và chất thải trên địa bàn.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác theo ngành, lĩnh vực

Về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Sửa đổi, bổ sung các quy định về BVMT đối với khu kinh tế; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; làng nghề để phù hợp với thực tiễn và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan QLNN về BVMT, các chủ thể liên quan về vấn đề này.

Về một số yêu cầu BVMT khác trong các lĩnh vực đặc thù

Sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể về BVMT trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y tế, xây dựng, giao thông vận tải, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, nhập khẩu phế liệu, văn hóa, thể thao và du lịch nhằm đảm bảo tính toàn diện và phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan QLNN các cấp về BVMT đối với các hoạt động này. Sửa đổi các quy định về BVMT trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Bổ sung quy định về BVMT trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí và các dịch vụ liên quan trên biển nhằm đưa ra các yêu cầu đặc thù về BVMT trong vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải, quan trắc môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí và các dịch vụ liên quan trên biển. Bổ sung quy định về BVMT trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), nguy hại khó phân hủy (PTS) và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP và PTS để thực hiện đúng quy định tại Công ước Stockholm và các Công ước có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Về BVMT đô thị, nông thôn và hoạt động khác

Sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể về BVMT khu đô thị, khu dân cư tập trung, nơi công cộng, hộ gia đình để sát với thực tiễn và rõ trách nhiệm trong việc thực hiện. Bổ sung quy định về BVMT nông thôn nhằm đưa ra các yêu cầu, trách nhiệm để nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường bức xúc đang đặt ra ở nông thôn hiện nay.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬