28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về hội nhập, hợp tác quốc tế về BVMT

Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc trong hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về BVMT; chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm của Nhà nước và của tổ chức và cá nhân; gắn kết hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về kinh tế, bổ sung, hỗ trợ cho hội nhập kinh tế quốc tế. Bổ sung vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế; trách nhiệm giám sát, tổng hợp và báo cáo của cơ quan QLNN về BVMT là Bộ TN&MT; bổ sung quy định về thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH.

Chính sách về hội nhập, hợp tác quốc tế về BVMT được quy định trong dự thảo Luật như sau:

Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc trong hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về BVMT trong đó nêu rõ hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về BVMT phải phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển KT-XH và chiến lược, quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, đảm bảo lợi ích hợp pháp và uy tín của quốc gia, tôn trọng độc lập chủ quyền, tuân thủ luật pháp của mỗi bên và luật pháp quốc tế.

Chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm của Nhà nước và của tổ chức và cá nhân; gắn kết hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về kinh tế, bổ sung, hỗ trợ cho hội nhập kinh tế quốc tế. Bổ sung vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế; trách nhiệm giám sát, tổng hợp và báo cáo của cơ quan QLNN về BVMT là Bộ TN&MT; bổ sung quy định về thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬