28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về giấy phép môi trường, đăng ký môi trường

Các nội dung quy định về giấy phép môi trường, đăng ký môi trường theo hướng bảo đảm quản lý chặt chẽ, thống nhất vấn đề này và đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, dự thảo Luật quy định về giấy phép môi trường để lồng ghép, tích hợp các loại TTHC.

Về giấy phép môi trường:

Hiện nay, theo quy định của Luật BVMT 2014 và một số luật liên quan (Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Thuỷ lợi 2017), sau khi được phê duyệt và trước khi dự án vận hành chính thức, ngoài việc thực hiện các yêu cầu về ĐTM, chủ dự án phải tiến hành nhiều TTHC về môi trường và lĩnh vực liên quan[1]. Để bảo đảm quản lý chặt chẽ, thống nhất vấn đề này và đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, dự thảo Luật quy định về giấy phép môi trường để lồng ghép, tích hợp các loại TTHC nêu trên. Đối tượng phải có giấy phép môi trường được quy định thống nhất theo hai nhóm: (1) Nhóm dự án đầu tư phải thực hiện ĐTM và thực hiện cấp phép môi trường (thời điểm cấp phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải); (2) Nhóm dự án đầu tư không phải thực hiện ĐTM và chỉ phải cấp phép môi trường (thời điểm thời điểm cấp giấy phép trước khi trình thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; trường hợp không phải thẩm định thiết kế xây dựng thì phải được cấp giấy phép môi trường trước khi cấp phép xây dựng). Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh nước thải, bụi khí thải phải xử lý theo quy định thì phải có giấy phép môi trường 24 tháng kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Để bảo đảm thực thi việc tích hợp nội dung cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi trong giấy phép môi trường, dự thảo Luật đã quy định giấy phép môi trường phải có các nội dung về yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; đồng thời quy định về sự phối hợp giữa cơ quan cấp phép môi trường với cơ quan QLNN về thủy lợi trong trường hợp cấp giấy phép môi trường có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. Thời hạn của giấy phép môi trường tối đa là 10 năm.

Về đăng ký môi trường:

Để tiếp tục đơn giản hóa TTHC nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát được các đối tượng có phát sinh chất thải quy mô nhỏ, dự thảo Luật quy định việc đăng ký môi trường (trước khi đi vào hoạt động hoặc trong thời hạn 24 tháng đối với cơ sở đang hoạt động) đối với các đối tượng này theo hình thức đơn giản, áp dụng trực tuyến và tại UBND cấp xã. Đăng ký môi trường không có thời hạn.

Đối tượng được miễn giấy phép môi trường, đăng ký môi trường:

Quy định các trường hợp được miễn giấy phép môi trường, đăng ký môi trường trong trường hợp ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các dự án, cơ sở không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát thải chất thải thông thường với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng các công trình xử lý tại chỗ hoặc đã được quản lý theo quy định của địa phương; hộ gia đình, cơ quan, trụ sở, văn phòng làm việc, cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ sở bảo tồn, bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng.

 


[1] Bao gồm: giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi; giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu; giấy phép xử lý CTNH; sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; giấy phép xả khí thải công nghiệp.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬