28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường

Nội dung chính sách gồm nhóm chính sách về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Sửa đổi đối tượng phải thực hiện ĐMC theo hướng bỏ quy định ĐMC đối với kế hoạch; bổ sung ĐMC đối với các dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia; chỉnh sửa đối tượng chiến lược là các chiến lược cấp quốc gia về phát triển ngành, lĩnh vực có chính sách, nội dung liên quan đến BVMT. Dự thảo luật quy định cụ thể danh mục đối tượng phải thực hiện ĐMC trong dự thảo Luật thay cho việc giao Chính phủ quy định chi tiết như Luật BVMT 2014 để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm khả năng thực hiện ngay khi Luật được ban hành.

Sửa đổi các quy định về thực hiện ĐMC, nội dung ĐMC và thẩm định ĐMC đối với dự án luật, pháp lệnh, chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược, quy hoạch được thực hiện kết hợp theo quy định của pháp luật của các đối tượng này nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện ĐMC.

Về đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Luật BVMT 2014 quy định ĐTM như một công cụ quản lý môi trường cho suốt vòng đời dự án. Tuy nhiên, do chỉ là công cụ có tính dự báo nên quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập bởi thực tế khi triển khai dự án có nhiều thay đổi. Tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, để khắc phục vướng mắc, bất cập nêu trên, dự thảo Luật quy định đúng vai trò của công cụ ĐTM trong giai đoạn thực hiện dự án. Việc quản lý dự án, cơ sở khi đi vào vận hành được thay thế bằng công cụ giấy phép môi trường, đăng ký môi trường.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã quy định rõ dự án đầu tư chỉ phải thực hiện các TTHC về môi trường theo một trong bốn trường hợp sau: (1) Chỉ phải thực hiện ĐTM trong giai đoạn chuẩn bị dự án và không phải có giấy phép môi trường; (2) Phải thực hiện ĐTM trong giai đoạn chuẩn bị dự án và phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án; (3) Không phải thực hiện ĐTM nhưng phải có giấy phép môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án; (4) Không phải thực hiện ĐTM và giấy phép môi trường.

Về ĐTM, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

Thu hẹp đối tượng phải thực hiện ĐTM chỉ bao gồm những dự án đầu tư sử dụng diện tích đất, mặt nước lớn và có ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và những dự án có phát sinh chất thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bổ sung quy định về lộ trình đến ngày 01/7/2023 các tổ chức thực hiện ĐTM phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề nhằm nâng cao chất lượng báo cáo ĐTM.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền thẩm định ĐTM của các Bộ, cơ quan ngang bộ, theo đó dự thảo Luật đề xuất phương án giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng (Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế) tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình, trừ đối tượng thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ TN&MT.

Không quy định về việc phê duyệt báo cáo ĐTM và thay vào đó, quy định việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM để làm căn cứ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở của dự án, cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển… Chủ dự án phải có trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo ĐTM, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư theo đúng quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM. Việc thay đổi này nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ dự án trong việc thực hiện các quy định về ĐTM, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bãi bỏ thủ tục về xác nhận kế hoạch BVMT, thay vào đó là quản lý bằng công cụ giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬