28/04/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Chính sách về công cụ kinh tế và nguồn lực cho BVMT

Dự thảo Luật đã bổ sung một chương về các công cụ kinh tế và nguồn lực cho BVMT với các quy định về các công cụ kinh tế, chính sách ưu đãi của Nhà nước về BVMT, chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường và việc huy động các nguồn lực cho BVMT.

Phát triển kinh tế bền vững thông qua việc thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít phát thải các-bon, đầu tư vào vốn tự nhiên đang là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế của các nước trên thế giới hiện nay, nhất là các nước đang phát triển. Các mô hình này tập trung vào việc đầu tư sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ hướng tới tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và chất thải, thân thiện với môi trường; đầu tư vào vốn tự nhiên. Ở nước ta, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững cũng đã được ban hành nhưng còn thiếu cơ sở pháp lý tạo nền tảng cho thúc đẩy các mô hình kinh tế này. Do đó, dự thảo Luật đã bổ sung một chương về các công cụ kinh tế và nguồn lực cho BVMT với các quy định về các công cụ kinh tế, chính sách ưu đãi của Nhà nước về BVMT, chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường và việc huy động các nguồn lực cho BVMT. Cụ thể:

Về công cụ kinh tế

Các công cụ về thuế, phí và các công cụ kinh tế khác đã được áp dụng trong quản lý tài nguyên và BVMT, nhưng hiệu quả chưa cao, chưa góp phần hữu hiệu trong việc điều chỉnh, thay đổi các hành vi theo hướng có lợi cho môi trường. Để phát huy vai trò của công cụ thuế, dự thảo Luật đã bổ sung đối tượng chịu thuế là chất thải vào thuế BVMT và quy định lộ trình chuyển đổi một số loại chất thải từ phí BVMT sang thuế BVMT. Bổ sung quy định về đặt cọc và hoàn trả bao bì, sản phẩm, trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm khó có khả năng tái chế, chứa các chất độc hại hoặc ảnh hưởng quá trình thu gom, xử lý chất thải; mở rộng đối tượng ký quỹ phục hồi môi trường. Lần đầu tiên, dự thảo Luật quy định về thị trường phát thải nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân giảm phát thải thông qua việc trao đổi, mua, bán phát thải.

Về ưu đãi, hỗ trợ

Bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, phí, vay vốn, hạ tầng cho các hoạt động BVMT, ưu đãi và khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, mua sắm xanh.

Về phát triển ngành kinh tế môi trường

Dự thảo Luật dành một mục riêng quy định về chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường, trọng tâm là chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển ngành công nghiệp môi trường, thị trường hàng hóa, dịch vụ môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên. 

Vốn tự nhiên là các tài sản của thiên nhiên, cung cấp các tư liệu, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho phát triển KT-XH và đảm bảo cuộc sống của con người. Cũng giống các dạng vốn khác (vốn vật chất, vốn tài chính và vốn con người), vốn tự nhiên cũng có thể bị suy giảm và suy thoái do sản xuất và tiêu dùng. Tuy vậy, trong thời gian qua, chúng ta mới đang tập trung tích lũy nhanh vốn vật chất, tài chính và con người mà thiếu quan tâm tới sự suy giảm, cạn kiệt của vốn tự nhiên, tạo ra những rủi ro và thách thức lớn cho thế hệ tương lai. Để giải quyết vấn đề này, đồng thời tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao sự thịnh vượng quốc gia, việc đầu tư vào nguồn vốn tự nhiên hiện được xem là cách tiếp cận quan trọng để hài hòa phát triển kinh tế với BVMT.

Về nguồn lực BVMT

Bổ sung quy định để huy động đa dạng các nguồn lực cho BVMT như tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thực hiện đối tác công tư trong một số lĩnh vực về BVMT. Hoàn thiện các quy định về nội dung chi hoạt động sự nghiệp BVMT, chi đầu tư phát triển BVMT; bổ sung quy định ngân sách nhà nước có mục chi riêng cho hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng chi để bảo đảm mức chi tối thiểu 02% tổng chi ngân sách nhà nước theo yêu cầu BVMT và điều kiện KT-XH của đất nước từng giai đoạn, mục chi riêng cho hoạt động đầu tư phát triển BVMT nhằm phù hợp với yêu cầu của công tác BVMT hiện nay. Để ghi nhận, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có nhiều đóng góp cho công tác BVMT, qua đó tạo thêm nguồn lực cho công tác BVMT, dự thảo Luật đã bổ sung quy định chính thức về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬